1. Kunstuitleenovereenkomst
Onder kunstuitleenovereenkomst in de overeenkomst wordt verstaan de huurovereenkomst tussen eigenaar/verhuurder van kunstwerken en de klant als huurder, waarbij door ArtChoices aan de klant een of meerdere nader omschreven kunstwerken worden verhuurd tegen de hierna te noemen voorwaarden.

2. Legitimatie klant
De klant is gehouden voor ondertekening van deze overeenkomst aan ArtChoices een geldig legitimatiebewijs te tonen ter verificatie van de door de klant opgegeven gegevens. Indien de klant een onderneming is welke is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient tevens een recent uittreksel uit het Handelsregister te worden overgelegd.

3. Adreswijzigingen.
De klant verplicht zich uiterlijk een week voordat de adresgegevens wijzigen, schriftelijk daarvan aan ArtChoices opgave te doen.

4. Aanvang en contractduur kunstuitleenovereenkomst
De tussen de partijen gesloten overeenkomst gaat in na aflevering aan de klant van het (de) door de klant van ArtChoices gehuurde kunstwerk(en).

De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt indien alle door de klant gehuurde kunstwerken aan het adres van ArtChoices retour zijn.

5. Verblijfplaats kunstwerken
Het (de) kunstwerk(en) zal/zuilen geplaatst worden en blijven op het door de klant opgegeven adres. Verplaatsing van kunstwerken naar een ander adres dient uiterdijk een week voor feitelijke wijziging schriftelijk aan ArtChoices te worden medegedeeld. Verplaatsing van het (de) kunstwerk(en) naar het buitenland is te allen tijde verboden.

6. Beschadigingen
De klant is gehouden onmiddellijk na ontvangst van het (de) kunstwerk(en) te controleren of deze overeenstemt met de in deze overeenkomst vermelde specificaties en of het (de) kunstwerk(en) zich in goede staat bevindt/bevinden. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen binnen 48 uur na aflevering aan ArtChoices te worden meegedeeld. Indien de klant niet binnen 48 uur bij ArtChoices reclameert wordt het (de)kunstwerk(en) geacht zonder beschadigingen en in goede toestand door de klant te zijn ontvangen.

7. Aansprakelijkheid
De klant is gehouden het (de) kunstwerk(en) in goede staat en onderhoud te houden en als goed huisvader te beheren. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke aan het (de) kunstwerk(en) wordt/worden aangebracht of ontstaat gedurende de tijd dat de klant het (de) kunstwerk(en) onder zicht heeft. De aansprakelijkheid van de klant jegens ArtChoices is beperkt tot het bedrag van de waarde van het (de) kunstwerk(en).

Indien schade aan het (de) kunstwerk(en) ontstaat is de klant gehouden ArtChoices daarvan terstond op de hoogte te brengen en uiterlijk binnen een week na het optreden van de schade het (de) kunstwerk(en) ter reparatie en herstel bij ArtChoices af te geven. ArtChoices heeft ten behoeve van het (de) kunstwerk(en) een verzekering gesloten. In geval de verzekeraar tot uitkering overgaat is de klant een eigen risico verschuldigd van maximaal Fl 500 per schadegeval. Dit eigen risico dient de klant op het eerste verzoek van ArtChoices aan haar te voldoen. Indien de noodzaak tot herstel van het kunstwerk is veroorzaakt door onjuiste handelwijze van de klant, is de klant aansprakelijk voor de kosten van herstel. 0ok indien de verzekeraar om enige andere reden niet tot uitkering wenst over te gaan, is de klant verplicht de aan het (de) kunstwerk(en) ontstane schade te vergoeden.

8. Verbod van wederverhuur
Het is de klant verboden het (de) kunstwerk(en) te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ArtChoices.

9. Verbod tot reproductie
Het is aan de klant verboden het (de) kunstwerk(en) geheel of gedeeltelijk te reproduceren, danwel derden in gelegenheid te stellen tot reproductie, in welke vorm dan ook, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor handelsdoeleinden. Indien de klant in strijd met deze bepaling handelt is hij per reproductie aan ArtChoices een boete verschuldigd gelijk aan de bij de aanvang van de huurovereenkomst gestelde verkoopprijs van het (de) kunstwerk(en), verhoogd met de sedert aanvang van huurovereenkomst verschenen jaarlijkse van overheidswege vastgestelde prijsindexcijfers.

De klant is aansprakelijk voor alle schade welke ArtChoices mocht lijden als gevolg van overtreding van het hiervoor genoemde verbod.

10. Rechten van derden
De klant is gehouden zich ervoor in te spannen dat de eigendomsrechten van ArtChoices op het (de) kunstwerk(en) onbezwaard blijven. Indien derden ten opzichte van het kunstwerk rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal de klant ArtChoices daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en die derden terstond kennis geven dat het (de) kunstwerk(en) eigendom is/zijn van ArtChoices. Indien door maatregelen van derden het (de) kunstwerk(en) uit de macht van de klant mocht(en) geraken zal hij ArtChoices daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Indien de door derden getroffen maatregelen hun oorzaak vinden in de handelwijze of de positie van de klant, houdt ArtChoices zich het recht voor om alle kosten van de door haar noodzakelijkerwijs getroffen en te treffen maatregelen aan de klant in rekening te brengen.

11. Einde huurovereenkomst en teruggave kunstwerk
De klant is gehouden het (de) kunstwerk(en) uiterlijk op de dag dat de maximale huurperiode eindigt aan het adres van ArtChoices terug te bezorgen. Indien de klant na sommatie door ArtChoices weigert het (de) kunstwerk(en) aan ArtChoices terug te geven en evenmin voor betaling van huur zorgdraagt, is ArtChoices gerechtigd aangifte wegens verduistering tegen de klant te doen en de klant in rekening te brengen.

12. Betaling
De huur is bij vooruitbetaling naar keuze van de klant per maand, kwartaai, half jaar of jaar verschuldigd. De klant ontvangt voorafgaande aan de opgegeven periode een factuur welke binnen de aangegeven betalingstermijn dient te worden voldaan.

13. Nalatigheid klant
Bij niet voldoening van betaling op de vervaldag is de klant over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend ais een hele maand.

In alle gevallen waarin ArtChoices een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de klant doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen de klant deze tot nakoming van de overeenkomst of tot afgifte van het kunstwerk te dwingen, is de klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte aan ArtChoices te voldoen. De gemaakte kosten worden door partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.

14. Tussentijdse beëindiging
Indien de klant het (de) door hem gehuurde kunstwerk(en) tijdens de duur van de kunstuitleenovereenkomst koopt, eindigt de overeenkomst van rechtswege per datum koopovereenkomst. Indien de klant echter tijdens de huurovereenkomst:

  • de huurprijs niet op de vastgestelde tijdstippen voldoet;
  • enige andere bepaling van de kunstuitleenovereenkomst niet nakomt;
  • surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
  • of indien beslag wordt gelegd op zaken van klant;
  • of indien derden jegens de klant maatregelen treffen welke de eigendomsrechten van ArtChoices op het kunstwerk(en) kunnen aantasten;
  • of indien tijdens de contractperiode de contractant komt te overlijden;

    heeft ArtChoices het recht de kunstuitleenovereenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen of middels buitengerechtelijke verklaring de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd te verklaren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. De klant zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn danwel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld. De klant is gehouden om aan ArtChoices te vergoeden alle schade, kosten en interest ais gevolg van een hiervoor bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst.

15. Omruilrecht
Het staat de klant vrij het (de) kunstwerk(en) na verloop van de minimale huurperiode om te ruilen voor een ander kunstwerk naar zijn keuze, of deze terug te bezorgen aan het adres van ArtChoices.

16. Spaarregeling
Op basis van de verkoopwaarde van het uitleenobject per datum ingang kunstuitleenovereenkomst, wordt door ArtChoices naast de huurprijs een spaartegoed vastgesteld dat maandelijks door ArtChoices met de verschuldigde huur wordt geïncasseerd en wordt afgezonderd. Door ArtChoices wordt op deze wijze ten behoeve van de klant een spaartegoed opgebouwd, welk spaartegoed kan worden gebruikt bil de aankoop van 6n of meerdere kunstwerken van ArtChoices. Het spaartegoed wordt dan in mindering gebracht op de koopprijs. De klant kan nimmer aanspraak maken op uitbetaling van het spaartegoed in geld en evenmin kan het spaartegoed worden aangewend voor verrekening met vorderingen van ArtChoices op de klant, ontstaan uit welke hoofde dan ook.

17. Overige bepalingen
ArtChoices is gerechtigd om jaarlijks haar verkoop- en huurprijzen en de hoogte van het spaarbedrag te verhogen met het prijsindexcijfer.

De klant verplicht zich om op verzoek van ArtChoices het gehuurde kunstwerk aan ArtChoices tijdelijk ter beschikking te stellen voor exposities. ArtChoices zal in dat geval aan de klant een vervangend kunstwerk ter beschikking stellen voor de duur van de expositieperiode.

Tussentijdse btw-wijzigingen worden aan de klant doorberekend.

18.Administratiekosten
De administratiekosten bedragen eenmalig Euro 15,=

19.Toepasselijk recht
Op de kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank Hoofddorp bij uitsluiting bevoegd, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de Kantonrechter behoort, in welk geval de Kantonrechter te Hoofddorp bij uitsluiting bevoegd is, een en ander onverminderd het recht van ArtChoices om een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de rechtbank in het Arrondissement waar de klant domicilie houdt.

20. Voorgaande overeenkomsten
Door ondertekening van deze overeenkomst, vervallen alle voorgaande overeenkomsten.